3D Monument Kft.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Az 3D Monument Kft. (székhely: 1161 Budapest, Rákóczi út 77.; Cg. 01-09-380584; adószám: 29139868-2-42; a továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendelete (a továbbiakban: GDPR) előírásai alapján ezúton tájékoztatja az megrendelőit a személyes adatainak Adatkezelő által történő kezeléséről.

[ultimate_gdpr_myaccount]

 

[render_cookies_list]

Milyen személyes adatokat, meddig kezelünk, mire használjuk őket?

Az adatkezelésünk jogalapja az alábbi:

  1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az adatkezelő és aa megrendelő partner közös jogos érdeke a kapcsolattartói adatok kezelése, mivel az szükséges ahhoz, hogy az adatkezelő a partner kérésére árajánlatot tudjon küldeni a partnernek ,és az ajánlattal kapcsolatban a partnerrel kapcsolatot tudjon tartani. A kapcsolattartónak csak a feltétlenül szükséges adatait kezeli az adatkezelő, így a kapcsolattartó alapvető jogai és szabadságai az adatkezeléssel nem sérülnek, és is nem élveznek elsőbbséget az adatkezelő és a megrendelő fenti jogos érdekeivel szemben.

Kezelt adatok:

  • név
  • e-mail cím
  • telefonszám
  • megrendelés tartalma

Adatkezelés célja:

  • Árajánlat küldése
  • Megrendelés felvétele
  • Kereskedelmi közlemény (hírlevél) küldése

Adattárolás időtartama:

  • Megrendeléstől számított 5 év

Ki kezeli a kapcsolattartói személyes adatokat, és ki fér hozzá az adatokhoz?

Az adatkezelők, adatfeldolgozók

3D Monument Kft.

Székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 47/a.

Cg.: 01-09-380584

Adószám: 29139868-2-42

 

Képviseli: Honti Kristóf ügyvezető

Postacím: 1141 Budapest, Tihamér utca 23.

E-mail cím: info@3dmonument.hu

Telefonszám: +36702502700

 

Képviseli: Németh Gergely ügyvezető

Postacím: 1161 Budapest, Rákóczi út 77.

E-mail cím: info@3dmonument.hu

Telefonszám: +36702502700 

Az adatkezelő részéről az adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A személyes adataihoz való hozzáférési jogosultságokat az Adatkezelő szigorú belső szabályzatban rögzíti.

Adatfeldolgozók

A kapcsolattartói adatok kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, akikkel adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik a személyes adatok feldolgozását:

Ki az Adatkezelő adatvédelmi felelősei és mik az elérhetőségei?

Honti Kristóf ügyvezető

Postacím: 1141 Budapest, Tihamér utca 23

E-mail cím: info@3dmonument.hu

Telefonszám: +36702502700

 

Németh Gergely ügyvezető

Postacím: 1161 Budapest, Rákóczi út 77.

E-mail cím: info@3dmonument.hu

Telefonszám: +36702502700

Kinek továbbítjuk a személyes adatokat?

A megrendelők személyes adatait az adatkezelő nem továbbítja. Kizárólag SimplePay-jel történő fizetés esetén az adatkezelő által a 3dmonument.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatok átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: [Név, email cím, telefonszám számlázási cím, szállítási cím]. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Kereskedelmi közlemények (hírlevelek) küldése

A hírlevelek küldését a 3D Monument Kft. mint adatfeldolgozó végzi.

A honlap karbantartását a 3D Monument Kft. végzi.

Hírlevelet Önnek kizárólag az Ön előzetes hozzájárulásával küldünk. Az adatkezelés jogalapja tehát az Ön hozzájárulása, melyet a feliratkozással ad meg. [GDPR 6. cikk (1) bek. a.)]

Hozzájárulása esetén akciós ajánlatokat készíthetünk az Ön által tőlünk már vásárolt árukategóriának megfelelően. Ebben az esetben hírlevelet küldünk Önnek az Ön e-mail címére termékeinkről és szolgáltatásainkról.

Hírleveleinket kizárólag addig küldjük az Ön részére, ameddig Ön a hozzájárulását – az Adatkezelőnek megküldött nyilatkozatával – vissza nem vonja. Leiratkozni a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva vagy az info@3dmonument.hu email címre küldött leiratkozást kérő e-mail, valamint a fenti címre küldött postai levél útján tud. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Természetesen, ha meggondolná magát, bármikor újból feliratkozhat.

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását az 5. pontban jelzett módon. Felvilágosítást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését, korlátozhatja azok kezelését, valamint kérheti kezelt személyes adatai átadását. Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet (GDPR [általános adatvédelmi rendelet] – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS [EU] 2016/679 RENDELETE [2016. április 27.] a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) előírásaival, panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), illetve bírósághoz is fordulhat. Jogairól részletes tájékoztatást a www.3dmonument.hu oldalon található adatkezelési tájékozatóban, illetve a info@3dmonument.hu e-mailcímre, vagy a 1161 Budapest, Rákóczi út 77. címre küldött tájékoztatást kérő levele útján kaphat.

Milyen jogai vannak a kapcsolattartóknak a személyes adataik kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását?

Hozzáférési jog: tájékoztatás kérhető arról, hogy milyen adatokat, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adatok.

Helyesbítési jog: ha az adatai változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheti adatai javítását, pontosítását.

Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben ügyfeleink kérhetik, hogy az általunk kezelt adatait töröljük.

Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk.

Tiltakozáshoz való jog: a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében tiltakozhat adatai kezelése ellen.

Fenti kérelmeit e-mailben, fenti ügyfélszolgálati e-mail címünkre küldött e-mailben vagy az adatkezelő székhelyére küldött postai levélben terjesztheti elő, ilyen kérelem benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatjuk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelme alapján.

Panasz jog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem érte, joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Honlap: http://naih.hu

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Telefonszám: +36 (1) 391-1400 

A fentieken túlmenően továbbá a Fővárosi Törvényszék előtt keresetet indíthat az Adatkezelővel szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.

Hogyan biztosítjuk adatai biztonságát?

A személyes adatokat saját központi szerverünkön tároljuk, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján csak nagyon korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá. 

A Társaság valamennyi rendszerére, rendszerelemére kiterjedő, rendszeres és folyamatos kártékony szoftverek elleni védelem biztosított.

Az információs rendszer hozzáférési kulcsait, jelszavait titkosítva tároljuk.

Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens következik be nálunk?

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla, valamint incidenskezelési szabályzatunknak megfelelően járunk el.

Budapest, 2020.05.03.

3D Monument Kft.

Honti Kristóf ügyvezető

Németh Gergely Ügyvezető